Brandstoffen vergelijken

Met behulp van volgende twee rekenbladen kunnen enerzijds de brandstoffen in kostprijs worden vergeleken en anderzijds energiekost in de serre per energie-eenheid.

Om brandstoffen te vergelijken in kostprijs zijn we verplicht de verbrandingswaarde in verhouding tot de prijs per eenheid te bekijken. Dit is noodzakelijk daar de afrekening van aardgas gebeurt op basis van de calorische bovenwaarde (verbrandingswaarde) van 1 m³ aardgas. Voor de overige brandstoffen wordt normaal een prijs opgegeven per volume-eenheid, onafhankelijk van calorische boven- of onderwaarde. Kolom is aangeduid met (1).

Willen we de energiekost vergelijken in de serre moeten we rekeninghouden met hoeveel van de energieinhoud van de brandstof we in het verwarmingscircuit kunnen krijgen. Daarvoor wordt het stookrendement gebruikt. Binnen Europa wordt het stookrendement altijd uitgedrukt ten op zichte van de calorische onderwaarde(stookwaarde). Kolom is aangeduid met (2).

We geven de rekenbladen zowel in

  1. GJ (rekenblad-GJ) Prijsvergelijking in GigaJoule en in
  2. MWh ( rekenblad-MWh) Prijsvergelijking in kWh

Vaak willen tuinders weten hoeveel hun verbruik zou betekenen wanneer ze een andere brandstof gebruiken. Hierbij is het noodzakelijk dat het rendement van de verwarwarmingsinstallatie mee in rekening wordt gebracht.
Verder zien we een verhoogde belangstelling voor houtverbrandingsinstallaties. In de markt worden verschillende soorten hout aangeboden. Wat is de energetische waarde is van de brandstof is een veel terugkomende vraag. Droog hout heeft een Calorische bovenwaarde van ongeveer 20 MJ/kg. In de praktijk zullen we geen hout aantreffen met een vochtgehalte lager dan 10 %. Meestal zal dit boven 25% liggen. De nuttige energiewaarde (Calorische onderwaarde) is door het vochtgehalte ver gedaald en bijgevolg zal de prijs per warmte-eenheid stijgen.
Om aan deze en het vorige een snel antwoord te kunnen bieden is het rekenblad brandstofomrekeningBrandstofomzetting gemaakt.

 

Aardgas wordt ons belevert vanuit verschillende herkomsten. Dit betekent dat overgans Vlaanderen een lichte variatie bestaat in de energetische inhoud van het aardgas. Dit hoeft is probleem daar de afrekening gebeurt per MWh afgenomen en de calorisch waarde wordt maandelijks medegedeeld op index,is. Om voor de tuinders in deze wat klaarheid te brengen zullen we deze waarden in een volgend rekenbladgasCBW weergeven. Hierin geven we tevens aan welk de calorische onderwaarde zal zijn en hoeveel bij een opgegeven prijs per MWh de kuubs prijs is. Wil je nog weten wie de gemengde intercommunale is die op een bepaald plaats levert dan moet je naar de de vreg-website. Aan de hand van de postcode worden de netbeheerders voor elektro en gas weergegeven.

Officiële prijzen zijn terug te vinden op website van het Belgisch Ministerie.

Gebruik van de rekenbladen gaat het vlotst met tabtoets en via de knop berekenen.