Warmtekrachtkoppeling in eigen beheer?

Op vraag van een aantal verenigde tuinders hebben we een rekenblad ontwikkeld voor de berekening en mogelijkheden van WKK in eigen beheer. De bedoeling hiervan is om tuinders en intermediaren de mogelijkheid te geven een idee te vormen over het financiele luik van deze installatie. We hebben getracht de belangrijkste kosten en baten op een rijtje te zetten zodat in vergelijking met andere alternatieven voor de energievoorziening in de glastuinbouw een energiekost per m² kan worden bekomen.

rekenblad voor Wkk in eigenbeheer Wkk-€

Normale energiebehoefte

Deze paragraaf is om de huidige energiekost/m² te bepalen. In geval van Wkk vertrekken we steeds vanuit de situatie dat er met gas wordt verwarmd. Normaal worden de rookgassen maximaal ingezet voor de CO2-dosering. Omwille van de mindere warmte-behoefte in de zomermaanden kan het soms wenselijk zijn om nog zuivere bij te doseren. Wil je weten welk de prijs is van de CO2 uit de rookgassen dan verwijzen we naar volgend rekenblad-CO2.
Gezien WKK betekent dat we onze eigen energie en elektriciteit opwekken geven we vervolgens de mogelijkheid om deze kost tevens in rekening te brengen. Lager in het rekenblad kan een % worden op gegeven voor eigengebruik dat uit de WKK-installatie komt. Voor de meeste groentebedrijven zal het elektro-verbruik tussen de 7,5 en 10 kWh/m² liggen op jaarbasis.
Als brandstof kiezen we natuurlijk voor aardgas. Enkel rond de calorische waarde zijn nogal wat misverstanden. Daarom hebben we onder brandstoffen een rekenblad liggen waar de verschillende netbeheerders zijn vermeld hun recenste Calorische Bovenwaarde.
Als laatste in deze paragraaf dienen we op te geven hoe groot het energieverbruik is per m². Via het pupdown venstertje krijg je een idee wat normale waarden zijn voor verschillende teelten. Om een Wkk optimaal te kunnen inzetten is een gelijke verdeling van de warmte-behoefte over het jaar een groot voordeel. In dit kader zijn alle energiebesparende technieken interessant voor het verbruik in de koude periodes zodat de grote piekverbruiken ook voor een groot percentage kunnen worden opgevangen door de warmteproductie van de Wkk-installatie.

WKK-installatie

Hier is het de bedoeling om van een type motor/installatie de kenmerken in te geven. Het volstaat zowel het thermisch als het elektrisch rendement samen met het elektrisch vermogen in te geven. Vervolgens moeten ook het aantal draaiuren worden opgegeven. Hoe groter het vermogen van de WKK hoe kleiner het aantal draaiuren, maar tevens wil dit zeggen dat de overige warmtebehoefte dient ingevuld met de klassieke verwarmingsinstallatie. De juiste dimentionering van de Wkk op thermisch vlak dient samen met de buffergrootte te gebeuren. Zo stellen we vast dan een WKK van 1,2 MWe met een buffer van 500 m³ meer dan 95% van de dagelijkse warmte-behoefte op 2ha tomaat met 5800 draaiuren kan invullen. Het aantal draaiuren bepaalt in sterke mate de rendabiliteit van de installatie. Een oordeelkundige bepaling ervan is dus noodzakelijk. Best gebeurt dit opbasis van een verbruiksprofiel per week of per dag voor het betreffende bedrijf. Vanuit glasreg kunnen we je hierin bijstaan.

Energie tekort

Het rekenblad zal o pbasis van het aantal draaiuren en het vermogen u een idee geven van hoeveel warmte nog op een andere manier moet worden voorzien. In het rekenblad wordt van een gasgestookte installatie uitgegaan.

Investering

Een WKK-installatie bestaat uit verschillende onderdelen. Gezien de installatie aanzien wordt als een verwarmingsbron op aardgas kunnen we binnen de Vlif-regelgeving rekenen op een 40% ondersteuning. Niet alle onderdelen van de installatie komen in aanmerking voor deze steun vandaar een opsplitsing in deel 1 en deel 2. Verschillende andere kostenposten komen in aanmerking voor overheidssteun. Per onderdeel is een steun-% instelbaar.
De belangrijkste kostenposten hebben we getracht weer te geven. De bedragen zijn louter indicatief en worden best vervangen door correcte offerte prijzen.
De afschrijvingsperiode en rentepercentage bepalen de jaarkost van de globale investering.

Jaarkosten

Naast afschrijving en rente is veruit de belangrijkste kostenpost het brandstofverbruik. De gasprijs wordt overgenomen van de eerste paragraaf. Onderhoudscontract is een prijs per draaiuur en voor de andere kosten kan een vastbedrag worden opgegeven.

Baten

Voor nogal wat bedrijven is de stap naar WKK een stap naar energieproducent voor de maatschappij. Een % van de opgewekte elektriciteit hebben we op de locatie zelf nodig. Dit is instelbaar. Vervolgens wordt op bais van het aantal draaiuren een elektriciteitsproductie berekend. Deze kan tegen vaste prijs of variabele prijs worden afgezet. We bieden de mogelijkheid om een % van beide in te vullen.

De overheid is zich bewust van het feit dat de glastuinbouw een ideale plaats is om decentraal elektriciteit en warmte op te wekken. Ze willen dit ten volle ondersteunen door de warmtekrachtcertificaten. Nu de glastuinbouw kan nog een stapje verder gaan. WKK wordt ondersteunt omwille van een verminderd brandstof gebruik maar ook vooral om een verminderde uitstoot van rookgassen. CO2 is de belangrijkste hiervan. Gaan we deze rookgassen benutten als voeding voor de planten dan leveren we als enige sector een dubbel voordeel voor het milieu. Minder brandstofgebruik + extra minder uitstoot van CO2. Een ontwerpbesluit ligt klaar waarin het volgende is opgenomen "Art 10 §4. Als een warmtekrachtinstallatie wordt gebruikt voor de productie van CO2, wordt de gemeten hoeveelheid geproduceerde benutte warmte met 10% verhoogd voor de berekening van de warmtekrachtbesparing."
In het rekenblad voorzien we voor de bepaling van het aantal WKC zowel met als zonder CO2-benutting. Het aantal WKC dat in aanmerking wordt genomen en de tijdsduur is afhankelijk van de kwaliteit van de WKK. De looptijd wordt berekend in maanden en jaren. Voor de economische benadering houden we in het rekenblad rekening het gemiddelde aantal certificaten per jaar over een periode van 10 jaar. Welke prijs wordt betaald voor de certificaten door de grote energieleveranciers is niet op voorhand bepaald. Het afgelopen jaar was dit rond de 38 € per certificaat.

Energiekost

Bij het samenbrengen van baten en uitgaven wordt tevens rekening gehouden met de kosten aan brandstof die in de klassieke verwa-rmingsinstallatie nodig zijn. Op deze manier kunnen we de verwachte energiekost vergelijken met de berekende energiekost. Laten we de afschrijving buitenbeschouwing dan is de terugverdientijd te bepalen.

Dit rekenblad is met de grootste zorg samengesteld. Het kan best zijn dat ergens onvolkomenheden of foutjes in voorkomen. Graag worden we hiervan op de hoogte gebracht. Wij willen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit rekenblad. We raden dan ook eenieder aan om op meerder plaatsen hun licht op te steken.